Alla inlägg av Camilla Sandqvist Andersson

Medlemsavgift 2021

Medlemsavgiften för 2021 fastställdes på årsmötet till 300 kr.

I enlighet med §18 i stadgarna måste medlemsavgiften vara betald på det sätt som styrelsen beslutat för att rösträtt ska gälla. På årsmötet beslutades att medlemsavgiften ska vara betald senast 30 april 2021.

Det finns även möjlighet att endast vara stödmedlem till en avgift på 100 kr. Detta ger ingen rösträtt.

Medlemsavgiften kan betalas till bankgiro 833-0805 eller swish 1234579991

Dagordning 2021 årsmöte

Knislinge Folkets hus och parkförening 20210321

Plats: Knislinge Folkets Park

 1. Mötets öppnande
 2. Röstlängd
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av mötesfunktionärer
 5. a) Ordförande av årsmötet
 6. b) Sekreterare av årsmötet
 7. Fråga om årsmötets stadeenliga utlysning
 8. Föredragning av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
 9. Föedragning av revisorernas berättelse.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för den sittande styrelsen
 11. Personval
 12. Val av ordförande på ett år. Avgående Hans-Inge Solmeby
 13. Val av 3 styrelseledamöter på 2 år. Avgående Nicke Hanell, Camilla Sandqvist Andersson, Anna Martinsson
 14. Val av suppleant på två år. Avgående Svenna Mankel
 15. Fyllnadsval av 1 suppleant på 1 år. Avgående Jimmy Ek
 16. Fyllnadsval av 1 revisor på 1 år. Avgående Patrik Salomonsson
 17. Behandling av inkomna motioner och propositioner
 18. Fastställande av arbetsplan- och budgetplan för kommande verksamhets- och räkenskapsår
 19. Val av valberedning. a) Val av ordinare på 2 år, b)Val av ordförande på 1 år
 20. Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår
 21. Fastställande av tid för nästa möte
 22. Årsmötet avslutas

VI BEHÖVER DIN HJÄLP FÖR ATT RÄDDA KNISLINGE FOLKETS PARK

Som ni säkert läst i sociala medier så har Knislinge Folkets Park drabbats av hussvamp.

En insamling har startat på Facebook.

Projektplanering pågår för fullt och anbuden trillar in.

Det är många företag och privatpersoner som vill hjälpa till.

För att komma vidare behöver vi din hjälp. Alla bidrag gör skillnad, stora som små.

Vi vill ju alla att Knislinge Folkets Park skall finnas kvar

Bidrag kan lämnas på Swish 1234579991 eller bankgiro 833-0805

Märk med RÄDDA PARKEN

Stort tack för din medverkan

Styrelsen