Dags för årsmöte!

När: söndagen den 20 mars 2022

Tid: 14.00

Var: Knislinge Folkets Park

Vid frågor eller om möteshandlingar önskas innan mötet, skicka ett mail till föreningen på knislingefolketspark@gmail.com

Motioner lämnas senast 6 mars via ovanstående mail

Välkommen!

Dagordning 2022 årsmöte
Knislinge Folkets hus- och parkförening 20220320
Plats: Knislinge Folkets Park kl. 14:00
1 Mötets öppnande.
2 Röstlängd.
3 Fastställande av dagordning.
4 Val av mötesfunktionärer.
a) Ordförande av årsmötet.
b) Sekreterare av årsmötet.
c) 2 Justeringsmän tillika rösträknare.
5 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning.
6 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
7 Föredragning av styrelsens ekonomiska berättelse.
8 Föredragning av revisorns berättelse.
9 Fråga om ansvarsfrihet för den sittande styrelsen.
10 Personval
a) Val av ordförande på 1 år. Avgående Patrik Salomonsson
b) Val av 3 styrelseledamöter på 2 år. Avgående Andreas
Martinsson, Jörgen Andersson och Bert-Ola Pedersen
c) Val av 1 suppleant på 2 år. Avgående vakant
d) Fyllnadsval av 1 ledamot på 1 år: Avgående Nicke Hanéll.
11 Val av 1 revisor på 1 år samt 1 revisor på 2 år. Avgående Bo
Pedersen, Martin Stigborg
12 Behandling av inkomna motioner och propositioner

13 Fastställande av arbetsplan och budgetplan
för kommande verksamhets- och räkenskapsår.
14 Val av valberedning.
a) Val av 1 ordinarie på 2 år.
b) Val av ordförande på 1 år.
15 Fastställande av medlemsavgiften för kommande
verksamhetsår.
16 Fastställande av tid för nästa möte.
17 Årsmötet avslutas.