Dagordning 2021 årsmöte

Knislinge Folkets hus och parkförening 20210321

Plats: Knislinge Folkets Park

 1. Mötets öppnande
 2. Röstlängd
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av mötesfunktionärer
 5. a) Ordförande av årsmötet
 6. b) Sekreterare av årsmötet
 7. Fråga om årsmötets stadeenliga utlysning
 8. Föredragning av styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse.
 9. Föedragning av revisorernas berättelse.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för den sittande styrelsen
 11. Personval
 12. Val av ordförande på ett år. Avgående Hans-Inge Solmeby
 13. Val av 3 styrelseledamöter på 2 år. Avgående Nicke Hanell, Camilla Sandqvist Andersson, Anna Martinsson
 14. Val av suppleant på två år. Avgående Svenna Mankel
 15. Fyllnadsval av 1 suppleant på 1 år. Avgående Jimmy Ek
 16. Fyllnadsval av 1 revisor på 1 år. Avgående Patrik Salomonsson
 17. Behandling av inkomna motioner och propositioner
 18. Fastställande av arbetsplan- och budgetplan för kommande verksamhets- och räkenskapsår
 19. Val av valberedning. a) Val av ordinare på 2 år, b)Val av ordförande på 1 år
 20. Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår
 21. Fastställande av tid för nästa möte
 22. Årsmötet avslutas