Stadgar

Stadgar för Knislinge Folkets Hus- och Parkförening u.p.a.

§1.

Firma

Föreningens namn är Knislinge Folkets Hus- och Parkförening u.p.a.

§2

Föreningens ändamål.

Föreningen har till ändamål att genom inköp eller byggande av hus, och anskaffande av Folkets Park, att tillhandahålla Knislinge Arbetare och dem närstående organisationer erforderliga samlingslokaler och festplatser, samt beredande av bostäder för uthyrning till medlemmar i föreningen.

§3

Säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Östra Göinge Kommun.

 

§4

Medlemskap

Till medlem kan antas sökande, fysisk eller juridisk person, som antas följa föreningens grundläggande ide om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Som medlem följer man föreningen stadgar och beslut.

Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär. Av ansökan ska framgå den sökandes födelsedata samt kontaktuppgifter såsom bostadsadress och i förekommande fall e-post och mobilnummer.

Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.

§5

Insats

Medlem skall delta i föreningen med ett insatsbelopp om 100 kr, för 1 andel. Man kan delta med flera andelar.

Insatsbeloppet ska betalas till föreningens konto senast (2) veckor efter att medlemskap beviljats. Ev insats återbetalas först 1 år efter medlems avgång. Det belopp som återbetalas beräknas enligt 4 kap. 1 5 lagen om ekonomiska föreningar.

§6

Medlemsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala en medlemsavgift som beslutas av föreningsstämman, dock högst 500:-

Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§7

Uppsägning av medlemskap och uteslutning

Uppsägning ska göras skriftligen till styrelsen.

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål, kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman för avgörande genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§8

Förvärv av andel

Har medlems andel övergått på annan genom bodelning, arv eller testamente, skall den som förvärvat andelen ansöka om medlemskap inom de tidsfrister som anges i 3 kap. 2 5 lagn om ekonomiska föreningar.

Den som förvärvat en medlems andel genom överlåtelse (köp, gåva, byte etc.) utan att själv vara medlem i föreningen skall ansöka om medlemskap inom (6) månader efter förvärvet.

Beträffande förutsättningar för medlemskap, form för ansökan och beslutande organ vid ansökan enligt första eller andra stycket gäller vad som föreskriva i dessa stadgar.

§9

Medlems avgång

Medlems avgång ur föreningen (medlemskapet upphör) sker alltid vid utgången av ett räkenskapsår. En uppsägning av medlemskapet ska ha kommit styrelsen tillhanda senast tre (3) månader före räkenskapsårets slut för att avgången ska ske vid utgången av samma år. Annars sker avgången först vid utgången av nästa räkenskapsår. Sker avgång på grund av uteslutning ska styrelsen respektive föreningsstämmans beslut vara fattat minst en (1) månad före räkenskapsårets utgång.

§10

Styrelse

Styrelsen väljs av föreningsstämman och består av lägst 3 och högst 7 ledamöter samt 2 suppleanter. Mandattiden är två (2) år, dvs fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra räkenskapsåret efter valet. Stämman kan besluta om att välja några ledamöter på ett (1) till två (2) års mandattid för att undvika att samtliga ledamöters mandattid går ut samtidigt.

Av ledamöterna utses en till ordförande i styrelsen för ett (1) år, dvs fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår. Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv.

Styrelsesuppleanter tjänstgör i vald ordning men har alltid rätt att närvara vid styrelsemöte.

§11

Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör, i förening.

 

§12

Revisorer

Föreningsstämma ska årligen välja en (1) eller två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter för ett (1) år, dvs fram till slutet av den ordinarie föreningsstämman som hålls påföljande räkenskapsår.

§13

Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§14

Årsredovisning och revisionsberättelse

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex (6) veckor före ordinarie föreningsstämma (årsstämman).

Revisorerna skall lämna berättelsen över sin granskning till styrelsen senast tre (3) veckor innan årsstämman.

§15

Årsstämma

En ordinarie föreningsstämma, årsstämma, ska hållas före april månads utgång. Vid årsstämman ska följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 2. Godkännande av röstlängden
 3. Val av två (2) justeringspersoner
 4. Frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Styrelsens årsredovisning
 7. Revisorernas berättelse
 8. Belut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 10. Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 11. Frågan om arvode till styrelseledamöter och revisorerna
 12. Årlig medlemsavgift för innevarande räkenskapsår
 13. Val av styrelsens ordförande
 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 15. Val av revisorer
 16. Val av valberedning, minst två (2) personer, var av en (1) sammankallande
 17. Styrelsens propositioner och medlemsmotioner

§16

Motioner

Ärende som medlem önskar hänskjuta till årsstämma skall skriftligen anmälas till styrelsen senast en

(1) månad före stämman

§17

Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma ska utlysas av styrelsen då det behövs och då det, för behandling av uppgivet ärende, skriftligen begärs av revisor eller minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar(andelsägare). Kallelsen ska skickas tidigast 6 veckor och senast 2 veckor innan. Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen

§18

Rösträtt

Vid föreningsstämma har varje medlem en (1) röst.

Medlem får företrädas av ombud som är make/maka/sambo, annan medlem eller ställföreträdare för annan medlem. Ett ombud får endast företräda en (1) medlemmar. Fullmakt för ombud ska senast dagen före stämman vara styrelsen tillhanda. Fullmakten ska vara dagtecknad samt inte äldre än ett (1) år.

Medlemsavgiften måste vara betald på det sätt som styrelsen beslutat för att rösträtt skall gälla.

§19

Beslut

Beslut av föreningsstämman och styrelsen utgörs av den mening som fått mer än hälften av de angivna rösterna. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

§20

Kallelse och andra meddelanden

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelsen ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska förekomma och utfärdas tidigast sex (6) veckor före och senast två (2) veckor före föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller med e-post till samtliga medlemmar.

Alla kallelser, meddelande och all annan information som skall lämnas till medlemmarna får skickas till medlemmarna per e-post under de förutsättningar som anges i 1 kap. 85 lagen om ekonomiska föreningar. En av förutsättningarna är att medlem samtyckt till att information lämnas per e-post.

Detta samtycke får när som helst återkallas.

När styrelsen kallat till föreningsstämma ska den underrätta revisorerna om detta genom brev med posten.

§21

Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska enligt föreningsstämmans beslut, föras i ny räkning och/eller fonderas för särskilt ändamål.

§22

Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöses ska medlemmar först få tillbaka sina insatser efter att föreningen har betalat sina utestående skulder.

Återstående belopp ska enligt beslut i samband med likvidationsbeslut överlämnas till

Riksorganisationen Folkets Hus och Parker. Tillgångarna ska av mottagaren förvaltas och överlämnas till ny förening som kan bildas med i huvudsak samma ändamål som föreningens och vilken styrelse har sitt säte i Östra Göinge kommun.

§23

Stadgeändring

Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar.

§24

Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.

Att dessa stadgar antagits vid föreningsstämma den 20170118 intygas.